TÄHELEPANU!

Antud hetkel ja meile teada olevate andmete põhjal on alates 18. maist kooli tavaelu taastamise plaan selline:

1. I-VI klassi solfedžo ja III-VI klassi muusikaloo tunnid jätkuvad distantsõppel. Kui mõnel õpilasel on vaja solfedžos kontakttundi, siis võib see toimuda ainult kokkuleppel õpetajaga.

2. Alates 18. maist alustame VII klasside tundidega, kuid samast kuupäevast võivad toimuda kõikide teiste klasside individuaaltunnid, üldklaveri ja saateklassi tunnid. Vastavalt õpilase võimekusele ja oskustele võivad toimuda 1-2 eriala kontakttundi nädalas.

2.1. Alates 18. maist toimuvad VII klassi solfedžotunnid kontakttundidena kahes grupis

2.2. Ansambli- ja lisapillitunnid jäävad reeglina ära.

2.3. Tundi tulev õpilane peab olema terve ja tundi andev õpetaja ning kontsertmeister peavad olema terved.

2.4. Haigustunnustega (köha, nohu ja palavik) tuleb õpetajal koheselt koolist lahkuda ja haiguslehele jääda. Haigustunnustega laps tuleb koheselt koju saata ja lapsevanemat sellest informeerida.

2.5. Korraga tohib individuaalõppe klassiruumis olla 3 inimest (õpilane, õpetaja ja kontsertmeister).

2.6. Õpilane tuleb 5 minutit enne oma tunni algust kooli, desinfitseerib käed ja läheb otse oma klassi. Tunni lõppedes desinfitseerib käed, riietub ja lahkub koheselt majast. Reeglitest kinnipidamise eest vastutavad erialaõpetajad ja valvelauatöötaja.

2.7. Peale tunni lõppu tuulutatakse klass, puhastatakse pinnad ja desinfitseeritake käed. Kõikides klassides on olemas desinfikaatorid. Lisaks on fuajees 2 elektroonilist desinfikaatorit.

2.8. Õpilastele, kelle elukoht ei ole Rakvere linn (v.a. VII klass) puhul võib jätkata distantsõpet juhul, kui nad käivad koolis ühistranspordiga ja lapsevanematel pole võimalik neid kooli tuua – viia. Koolimajas on keelatud õpilasel oodates bussi aega parajaks teha. Olukorra selgitab välja erialaõpetaja. Andmed selliste õpilaste kohta palun saata hiljemalt 15. maiks.

2.9. Kui lapsevanem kardab oma last kooli saata mingil tõsisel tervislikul põhjusel (immuunsuspuudulikus või  muu raske terviseprobleem, mille täpsustamine pole meie pädevuses ning peame uskuma lapsevanemat), siis sellega tuleb arvestada ja jätkata distantsõppega kuni kooliaasta lõpuni. Andmed selliste õpilaste kohta palun saata samuti hiljemalt 15. maiks.

2.10. Maskid ja kindad! Kool maske ja kummikindaid ei muretse. Kui õpilane või õpetaja tuleb maskiga ja/või kummikinnastega, siis avalikesse prügikastidesse nii klassides kui ka üldkasutatavates ruumides (wc, fuajee, õpetajate tuba  ja ka kooli välisukse juures olevad prügikastid ning ka väline prügikonteiner) olevatesse prügikastidesse kasutatud maske/kummikindaid panna ei tohi! Kasutatud maske/kummikindaid  käsitletakse, kui ohtliku jäädet ja selle utiliseerimise eest vastutab kandja. Maskide/kinnaste kasutaja paneb oma kasutatud kaitsevahendid kaasa võetud kilekotti ja viib koolimajast ära ning utiliseerib selle vastavalt reeglitele oma kodus.

3. IV klassi solfedžo tasemetöö toimub distantsõppel, tähtaja kinnitab õpetaja Merike Karton. Hinnatakse arvestatud/mittearvestatud.

4. IV klassi eriala üleminekukontserdid toimuvad võimaluse korral hajutatult ja erialade kaupa 4.-9. juunini. Täpse kuupäeva täpsustame hiljem. Distantsõppel olevate õpilaste üleminekukontsert esitatakse kvaliteetse videosalvestusena. Lapsevanemaid kuulama ei lubata.

5. I-VI klassidele antakse tunnistused kätte ajavahemikus 8. juuni kuni 12. juuni. Eriala võib hinnata hindega, kui vastaval tasemel sooritus on olemas, solfedžo, muusikalugu, ansamblimäng on kas arvestatud või mittearvestatud. Kiituskirjade andmine I-VI klassi õpilastele jääb sellel aastal ära.

6. Muusikaloo lõpueksam toimub kirjaliku uurimustööna õpetajaga kokku lepitud teemal ja essee „Mida on mulle andnud õppimine muusikakoolis“ kirjaliku esitamisega tähtajaga 12. mai.

7. VII klassi solfedžo lihtsustatud kirjalik lõpueksam toimub 2 grupis erinevatel kellaaegadel 29. mail I grupp algusega kell 10.00 ja II grupp algusega kell 12.00.  Rühma nimekirja koostab õpetaja Merike Karton.

8. VII klassi erialade lõpueksam toimub 10.juunil hajutatult ja erialade kaupa. Õpilased tuleva kindlal kellaajal ja lahkuvad kohe peale eksami sooritamist täites eelnevalt kõik hügieeninõuded. Saalis on vaid eksamikomisjon. Tulemused teatatakse telefoni teel. Samal õhutul on õppenõukogu kitsam koosolek eksamitulemuste kinnitamiseks ja kiituskirjade andmiseks lõpetajatele.

9. VII klassi lõpuaktus toimub 12. juunil ükshaaval (ilma kontserdita) muusikakooli saalis. Lõputunnistuse kätteandmisel on lõpetaja, kooli juhtkond, erialaõpetaja, kuni 2 lapsevanemat ning fotograaf. Lõputunnistuse kätteandmise graafiku koostame hiljem.

10. Eelklassi rühmatunnid jäävad distantsõppele, välja arvatud pilliõpe, kui lapsevanem soovib.

11. Laulustuudio tunnis tohib korraga osaleda 6-8 õpilast ja õpetaja. Laulustuudiosse sisenetakse stuudio uksest. Stuudio ja koolimaja vahel oleva ukse paneme lukku. Laulustuudiol on oma wc ja elektrooniline desinfikaator.

12. Kogu pedagoogilisel kollektiivil algab puhkus 15. juunil ja kestab kuni 11. augustini, tööle tagasi 12. augustil.

13. Vastuvõtukatsed toimuvad 24.-26. augustil. Siis saab ka 2020/21 õppeaasta koormused kokku leppida õppenõukogu koosolekul 28. augustil.

Et suvi ei läheks luhta!

 


Rakvere Muusikakooli kohamaks 2020.

KOHAMAKS 2020 korraldus_796_09122019_1

Rakvere Muusikakooli õppemaksu tasumise kokkuleppe. 

Lapsevanematel on võimalus õppemaksu tasumise kokkuleppe vorm alla laadida, täita ja saata e-postiga või tuua paberkandjal muusikakooli kantseleisse.

2019/20 ÕPPEMAKSU TASUMISE KOKKULEPE nr

Rakvere Muusikakooli uus põhimäärus

UUS PÕHIMÄÄRUS 21.11.2018

 Õppemaks muusikakoolis