ÕPETAJA AMETIJUHEND

I ÜLDSÄTTED

Rakvere Muusikakooli õpetaja…
1. määratakse ametisse direktori poolt.
2. omab kvalifikatsiooni, mille nõuded on sätestatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri määrusega kinnitatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetes.
3. allub kooli direktorile.
4.töötab vastavalt tunniplaanile. Õpetaja üldtööaeg täiskoormuse korral on 35 tundi, sellest õppetunde nädalas 24. Õppetundidest ülejäänud tööaeg hõlmab tundideks ettevalmistamist, töö analüüsimist, dokumentatsiooni täitmist, koosolekutel osalemist, pedagoogide ja lastevanemate vahelise ühenduse pidamist, enesetäiendamist, õpilaste järeleaitamist.

II KOHUSTUSED

Rakvere Muusikakooli õpetaja on kohustatud:

1. Lähtuma oma pedagoogilises töös üleriigiliste õppe- ja ainekavade põhjal välja töötatud kooli õppe- ja ainekavadest ning kohaldama neid vastavalt õpilase võimetele, pidades sealjuures silmas vastavaid tasemenõudeid ülemineku- ja lõpueksamiteks.
2. Arvestama erialaosakondades kehtestatud nõudeid ja kindlustama nende täitmise oma õpilaste poolt.
3. Äratama, säilitama ja ergutama oma õpilastes huvi muusika ja oma eriala vastu; laiendama kõigiti nende muusikalist silmaringi, suunates neid kontsertidele ning kuulama erinevaid teoseid ja interpretatsioone helikandjatelt.
4. Koostama oma õpilastele individuaalsed õppekavad ja kindlustama nende täitmise.
5. Täitma järjekindlalt individuaal- või rühmatunni päevikut ning pidama arvestust puudumiste üle.
6. Pidama tihedat sidet õpilase vanematega, informeerides neid õpilaspäeviku kaudu õpilase edasijõudmisest ja käitumisest ning konkreetsetest nõudmistest; võimaluse korral kaasama lapsevanemad õppeprotsessi (tundide külastamine, õpilase esinemiste kuulamine jne.).
7. Õpilase õppeedukuse, käitumise või õppetööst osavõtu suhtes tekkivate probleemide korral koheselt informeerima direktorit. Väga vajalik on kontakt üldainete ja erialaõpetajate vahel õpilaste edasijõudmist ja käitumist puudutavates küsimustes.
8. Õpilase põhjusega puudumise või muude vajaduste korral leidma võimaluse järeleaitamistundide andmiseks. Töövabastuse korral jätma asendusõpetajale täpsed juhised.
9. Koostama õppeaasta algul tunniplaani, esitama selle direktsioonile ning tunniplaanist kinni pidama, muutuste korral informeerima direktsiooni.
10. Tutvustama õpilastele kooli kodukorda, ohutustehnika- ja tuleohutuseeskirju. Nõudma õpilastelt kooli kodukorra täitmist, hoidlikku suhtumist kooli varasse, viisakat käitumist, austavat suhtumist kaaskodanikesse.
11. Kasvatama õpilastes arusaamist, et avalik esinemine on muusikaõppimisprotsessi loomulik osa. Õpetama õpilastele esinemiskultuuri.
12. Võtma osa kõikidest pedagoogidele mõeldud koosolekutest ning kooli korraldatud üritustest.
13. Perioodiliselt täiendama end erialaliselt, metoodiliselt, pedagoogiliselt.
14. Koolivaheaegadel tegelema õppetööks ettevalmistamisega, vajaduse korral õppevahendite  korrastamisega, tööplaanide tegemise ja analüüsimisega, enesetäiendamisega või võtma osa õpilasüritustest.

III ÕIGUSED

Rakvere Muusikakooli õpetajal on õigus:

1. Nõuda direktsioonilt õppetööks vajalike tingimuste loomist.
2. Kasutada õpilaste suhtes pedagoogiliselt põhjendatud mõjutusvahendeid ja esitada ettepanekuid direktorile või õppenõukogule õpilaste kiitmiseks ja karistamiseks.
3. Saada koolist materjale erialase töö ettevalmistamiseks.
4. Kasutada koopiamasinat õppematerjalide paljundamiseks,
5. End kooli huvides täiendkoolituse summadest ametialaselt täiendada.
6. Õigus avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks.
7. Osaleda õpetajate ametiühingu töös.
8. Saada teavet kooli juhtimisest ja majanduselu korraldamisest.

IV VASTUTUS

Rakvere Muusikakooli õpetaja vastutab:

1. Õppekava- ja ainekava  täitmise eest.
2. Tundide läbiviimise õige metoodika valimise, õpilaste heatasemelise õpetamise eest.
3. Õpilastes õigete töö- ja korraharjumuste kujundamise eest
4. Korra eest tundides.
5. Kooli dokumentatsiooni korrektse täitmise eest.
6. Enda arvel olevate materiaalsete väärtuste eest.