ÕPPEKORRALDUS  RAKVERE MUUSIKAKOOLIS

 1. Rakvere Muusikakool on munitsipaalhuvialakool, mis pakub lastele ja noortele võimalusi muusikaalaste teadmiste, oskuste, vilumuste omandamiseks ja isiksuse loometegevuse arendamiseks.
 2. Muusikakooli tegevuse eesmärkideks on laste ja noorte muusikavõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine.
  Lisaks pillimänguoskuse arendamisele annab kool lapsele esinemiskogemusi ja iseseisva töö oskusi.
 3. Muusikakooli ülesandeks on ka muusikat austava kontserdipubliku kasvatamine.
 4. Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Haridusministeeriumi kinnitatud raamõppekavad. Õppeaasta algab 1. septembril ja õppeaasta pikkus 35 nädalat.
 5. Õppetöö toimub tunniplaani alusel 45- minutiliste individuaal- ja rühmatundidena ning sisaldab korrapärase töö kõrval ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat.
 6. Õppetöö kestvus muusikakoolis on sõltuvalt erialast ja õpilaste vanusest reeglina 7 aastat, mis soovi korral võimaldab edasi õppida keskastme muusikakoolis.
 7. Muusikakooli asjaajamise- ja õppekeel on eesti keel.
 8. Kooli õpilaskond moodustatakse sisseastumiskatsete alusel vastu võetud lastest ja noortest, kes soovivad õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi. Sisseastumiskatsete tegemiseks tuleb lapsevanemat täita Rakvere linna e-keskkonnas ARNO avaldus. Peale katsete sooritamist ja õppekohale kinnitamist tuleb samas e-keskkonnas kinnitada kooli ja lapsevanema pool õppetasu kokkulepe. Arno – Rakvere haridusteenuste haldamise süsteem
 9. Õppimine muusikakoolis koolis on tasuline. Õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu piirnormid ja suuruse kinnitab linnavolikogu.
 10. 2024/2025 õppeaastal on ühe kuu õppetasu suurus õpilasele :

I- IX klass 30 eurot;
lisapill (üks tund nädalas Rakvere Muusikakooli õppurile) 20 eurot;
eelklass 20 eurot;
eelklass pilliõppega 30 eurot;
laulustuudio 20 eurot;
laulustuudio (Rakvere Muusikakooli õppurile) 15 eurot;
harrastusõpe (lihtsustatud õppekava) 55 eurot

Õpilase osalise või täieliku vabastamise õppekulude tasumisest otsustab linnavalitsus.
Õppetasu maksmiseks sõlmitakse lapsevanemaga õppetasu maksmise kokkulepe.
Rakvere muusikakoolilt renditavate pillide eest on pillirent 5 eurot kuus.