ÕPPEKORRALDUS  RAKVERE MUUSIKAKOOLIS

 1. Rakvere Muusikakool on munitsipaalhuvialakool, mis pakub lastele ja noortele võimalusi muusikaalaste teadmiste, oskuste, vilumuste omandamiseks ja isiksuse loometegevuse arendamiseks.
 2. Muusikakooli tegevuse eesmärkideks on laste ja noorte muusikavõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine.
  Lisaks pillimänguoskuse arendamisele annab kool lapsele esinemiskogemusi ja iseseisva töö oskusi.
 3. Muusikakooli ülesandeks on ka muusikat austava kontserdipubliku kasvatamine.
 4. Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Haridusministeeriumi kinnitatud raamõppekavad. Õppeaasta algab 1. septembril ja õppeaasta pikkus 35 nädalat.
 5. Õppetöö toimub tunniplaani alusel 45- minutiliste individuaal- ja rühmatundidena ning sisaldab korrapärase töö kõrval ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat.
 6. Õppetöö kestvus muusikakoolis on sõltuvalt erialast ja õpilaste vanusest reeglina 7 aastat, mis soovi korral võimaldab edasi õppida keskastme muusikakoolis.
 7. Muusikakooli asjaajamise- ja õppekeel on eesti keel.
 8. Kooli õpilaskond moodustatakse sisseastumiskatsete alusel vastu võetud lastest ja noortest, kes soovivad õppida ning omavad selleks vajalikke eeldusi.
 9. Õppimine muusikakoolis koolis on tasuline. Õppekulude osaliseks katmiseks võetava õppetasu piirnormid ja suuruse kinnitab linnavolikogu.
 10. 2013/2014 õppeaastal on ühe kuu õppetasu suurus õpilasele :
  • I – IV klass 22,00€
  • V-VII klass 19,00€
  • VIII -IX klass (lisaaastad) 22,00€
  • Lisapilli tund 4,00€
  • Lisapill (kuu) 22,00€
  • Eelklass 11,00€
  • Pilliõppega eelklass  22,00€
  • Laulustuudio 11,00€
  • Laulustuudio muusikakooli õpilastele 7,50€
 11. Õpilase osalise või täieliku vabastamise õppekulude tasumisest otsustab linnavalitsus.
 12. Õppetasu maksmiseks sõlmitakse lapsevanemaga õppetasu maksmise kokkulepe.