UUS PÕHIMÄÄRUS 21.11.2018

Rakvere Muusikakooli põhimäärus Leht 1 / 6
Väljaandja: Rakvere Linnavolikogu
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 03.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 30.11.2018, 3
Rakvere Muusikakooli põhimäärus
Vastu võetud 21.11.2018 nr 34
Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.
1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Nimi ja asukoht
(1) Muusikakooli nimi on Rakvere Muusikakool (edaspidi muusikakool).
(2) Muusikakooli asukoht on Eesti Vabariik, Lääne-Virumaa, Rakvere linn, C. R. Jakobsoni 8, 44307.
§ 2. Tegevuse alused
(1) Muusikakool on Rakvere Linnavalitsuse hallatav munitsipaalhuvikool, milles omandatakse muusikaalane
huviharidus.
(2) Muusikakooli põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Rakvere linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).
(3) Muusikakoolil on arengukava, mille kinnitab Rakvere linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Arengukavas
sätestatakse:
1) muusikakooli arengu põhisuunad;
2) tegevuskava kolmeks aastaks;
3) arengukava uuendamise kord.
§ 3. Sümboolika
(1) Muusikakoolil on oma sümboolika, mille kasutamise korra kinnitab muusikakooli direktor.
(2) Muusikakoolil on oma sümboolikaga lipp.
§ 4. Õppekeel
Muusikakooli õppekeel on eesti keel.
2. peatükk
Muusikakooli tegevuse eesmärk ja ülesanded
§ 5. Tegevuse eesmärk ja ülesanded
(1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on pakkuda muusikalist huviharidust ja võimalusi isiksuse igakülgseks
muusikaliseks arenguks.
(2) Muusikakooli ülesanded on:
1) noorte vabale tahtele tuginedes muusikalise huvihariduse andmine;
2) laste ja noorte loomevõimete avastamine ning kavakindel arendamine eesmärgiga võimaldada neil hiljem
jätkata professionaalset muusikaharidust;
3) toetada noorte arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi ja aktiivsust;
4) pakkuda noortele eduelamusi ja tunnustust;
5) arendada noorte loovust ja sotsiaalseid oskusi;
Leht 2 / 6 Rakvere Muusikakooli põhimäärus
6) täiskasvanute vabahariduslikuks koolituseks õppuritele sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste
korraldamine;
7) kohaliku kultuurielu edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles kõikidele muusikalisi andeid
omavaile lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis;
8) tegevuse eesmärgiga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
9) kooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ning neile tingimuste loomine oma erialaste ja
pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.
(3) Tegevuse eesmärgi realiseerimise eelduseks on muusikakooli tihe koostöö teiste muusika- ja kultuurialaste
ühingute-, liitude- ja asutustega ning Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutustega.
3. peatükk
Muusikakooli struktuur ja õppekorraldus
§ 6. Muusikakooli struktuur
(1) Muusikakoolis on eelklass (ettevalmistusõpe), laulustuudio ning järgmised osakonnad:
1) klaveriosakond;
2) keelpilliosakond;
3) puhk – ja löökpilliosakond;
4) rahvapilliosakond;
5) teooriaosakond.
(2) Osakonna tööd korraldab osakonna juhataja, kelle nimetab õppenõukogu.
(3) Muusikakooli osakondade ülesandeks on:
1) tagada kvaliteetne pilliõpe ja üldmuusikaline ettevalmistus õppekavade alusel, mis võimaldab soovijatel
jätkata muusikaalast kutseõpet kõrgema astme koolides;
2) laste ja noorte muusikaalase võime avastamine ja kavakindel arendamine iga õppuri individuaalsust,
töövõimet ja tulevikusoove arvestades;
3) eelklassi ülesanne on lastes huvi tekitamine pillide ja muusika vastu ning nende ettevalmistamine õpinguteks
muusikakoolis;
4) arendada oma valdkonna õppekava ja ainekavasid;
5) teha ettepanekuid kooli töö- ja arenguplaanidesse;
6) omada ülevaadet osakonnas õppivate õppurite arengust läbi järjepideva õppe- ja kasvatustöö;
7) õppurite võimetekohane ettevalmistamine osalemiseks erialastel konkurssidel, kontsertidel, etendustel ja
teistel üritustel, esinemiskultuuri arendamine;
8) osakonna õppetööks vajalike muusikariistade olemasolu, hoolduse ja remondi tagamine.
§ 7. Muusikakooli õppekorraldus
(1) Muusikakool koostab muusikalise hariduse andmiseks õppekavad lähtudes huviharidusstandardist.
Õppekava kinnitab muusikakooli direktor käskkirjaga pärast õppenõukogu ja hoolekogu heakskiitu.
(2) Muusikakooli direktor esitab Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmed õppurite arvu, õppekava, selle
muudatuste ja sulgemise kohta. Uue õppekava registreerimise kinnitab EHIS- es Rakvere Linnavalitsus.
(3) Ainekavad koostavad vastavad osakonnad ning need kinnitab direktor.
(4) Muusikakooli direktor kinnitab:
1) muusikakoolis kasutatavad õppevormid ja –meetodid;
2) õpperühmade suuruse ja moodustamise korra.
§ 8. Õppekavaväline tegevus
Õppekavade väliselt võib muusikakool korraldada loenguid, kontserte ning muusikakooli põhitegevusega
seotud üritusi.
§ 9. Õppurite hindamine
Õppurite hindamise korra kehtestab õppenõukogu.
§ 10. Õppeaasta ja õppeperiood
(1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.
(2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund ja
poolaasta. Õppeperiood kestab kokku vähemalt 35 nädalat.
(3) Õppevaheajad määrab direktor õppekavas.
Rakvere Muusikakooli põhimäärus Leht 3 / 6
(4) Õppetunni pikkus kehtestatakse õppekavas. Kahe järjestikuse õppetunni vahel peab olema puhkepaus.
(5) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab direktor.
§ 11. Muusikakooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja muusikakooli lõpetamine
(1) Muusikakool võimaldab muusikaalase huvihariduse omandamist eelkõige õppuritele, kelle elukohaks Eesti
rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.
(2) Väljastpoolt Rakvere linna võetakse õppur muusikakooli vabade kohtade olemasolul ja juhul, kui õppuri
elukohajärgne omavalitsus või õppuri elukohajärgne omavalitsus ja õppuri seaduslik esindaja või õppuri
seaduslik esindaja üksi on nõus katma muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse.
(3) Õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitab igaks eelarveaastaks linnavalitsus.
(4) Õppuri muusikakooli vastuvõtmise otsustab direktori moodustatud vastuvõtukomisjon. Vastuvõetud
õppurite nimekirja kinnitab direktor käskkirjaga.
(5) Õppuri muusikakoolist väljaarvamine toimub muusikakooli lõpetamisel, vanema või täiskasvanud õppuri
avalduse alusel või lapsevanemaga sõlmitud lepingus sätestatud alusel.
(6) Muusikakool loetakse lõpetatuks pärast vastava eriala õppekava täitmist. Muusikakooli lõpetamise kohta
väljastab muusikakool lõputunnistuse.
(7) Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja muusikakooli lõpetamise täpsemad tingimused ja korra
kehtestab linnavalitsus.
4. peatükk
Muusikakooli juhtimine
§ 12. Direktor
(1) Muusikakooli juhib direktor, kelle kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul. Töölepingu
direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles linnapea või selleks tema poolt volitatud ametiisik.
(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad
kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme, kehtestab linnavalitsus.
(3) Direktor:
1) tagab muusikakooli tulemusliku toimimise ja töö;
2) vastutab muusikakooli üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning
eelarve täitmise eest;
3) teeb muusikakooli kasuks tehinguid ulatuses, mis on vajalikud seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud
ülesannete täitmiseks;
4) koostab muusikakooli eelarve eelnõu, esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja linnavalitsusele
menetlemiseks;
5) korraldab muusikakooli valduses oleva vara valitsemist;
6) tagab nõuetele vastava dokumendihalduse;
7) kinnitab kodukorra, töökorralduse reeglid ja muud töökorralduslikud dokumendid;
8) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
9) annab muusikakooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks seaduses ja kooli põhimääruses
sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke tööalaseid korraldusi;
10) kinnitab õppekavad ja nende muudatused või tunnistab õppekavad kehtetuks;
11) juhatab õppenõukogu, tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
12) vastutab dokumendihalduse õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
13) teeb EHIS- es vastavalt kehtestatud korrale ja tähtaegadel järgmiseid toiminguid: kinnitab igal aastal
muusikakooli õppurite arvu, registreerib õppekavad ja nende muudatused, teatab õppekava sulgemisest;
14) korraldab muusikakooli arengukava koostamise;
15) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
16) esitab üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule ja linnavalitsusele või
linnavalitsuse poolt volitatud ametiisikule;
17) lahendab muid seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.
(4) Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud isik.
Leht 4 / 6 Rakvere Muusikakooli põhimäärus
§ 13. Õppenõukogu
(1) Muusikakooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine.
(2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.
(3) Õppenõukogu tööd juhib direktor.
(4) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kaks korda
poolaastas.
(5) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Teade õppenõukogu koosoleku toimumise ajast, kohast ja
päevakorrast avaldatakse kooli teadetetahvlil ja koosoleku kutsed saadetakse õpetajatele e-kirjaga.
(6) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.
(7) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
(8) Koosoleku päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu kas avaliku või salajase hääletamise
teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega, võrdsete häälte korral saab otsustavaks koosoleku juhataja
hääl.
(9) Õppenõukogu koosolekuid protokollitakse. Koosoleku protokollija määrab direktor. Protokollile kirjutavad
alla koosoleku juhataja ning protokollija.
§ 14. Hoolekogu
(1) Hoolekogu ülesanne on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja linnavalitsusele
kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Linnavalitsus moodustab kuni kaheksaliikmelise hoolekogu.
Hoolekogu liikmeteks on üks linnavolikogu esindaja, üks linnavalitsuse esindaja, üks õpilaste esindaja, üks
õpetajate esindaja, kolm lapsevanemat ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja. Hoolekogu esimeheks
ei või valida õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat. Õpetajate esindaja valitakse
õppenõukogu koosolekul, lastevanemate esindajad lastevanemate üldkoosolekul ja õppurite esindaja valivad
6.-7. klasside õppurid.
(2) Hoolekogu:
1) teeb vajadusel linnavalitsusele ettepaneku järelvalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle;
2) kuulab ära direktori aruande muusikakooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolse
hinnangu;
3) teeb ettepanekuid eelarve eelnõu muutmiseks või täiendamiseks;
4) teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse muutmiseks;
5) teeb ettepanekuid muusikakooli tasuliste teenuste ja õppetasu suuruse kohta;
6) teeb ettepanekuid õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
7) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks;
8) kooskõlastab muusikakooli arengukava;
9) kooskõlastab muusikakooli kodukorra;
10) teeb vajadusel otsuseid üksikküsimustes;
11) annab arvamuse huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimuste
kohta;
12) kehtestab õpetajate ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
13) annab arvamuse kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
14) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
15) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta.
(3) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vastavalt hoolekogu kinnitatud
tööplaanile, aga vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.
(4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu liikmete kinnitamist kutsub kokku direktor. Hoolekogu
esimesel koosolekul valitakse hoolekogu esimees salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe
kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul
muusikakooli direktor.
(5) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt viis päeva enne koosoleku
toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.
(6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui
koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek uuesti kokku
esimesel võimalusel.
(7) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud
küsimusi. Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega,
Rakvere Muusikakooli põhimäärus Leht 5 / 6
võrdsete häälte korral saab otsustavaks koosoleku juhataja hääl. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse
hoolekogu protokollis.
(8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse õppeaasta algul protokollija.
Protokoll peab vastama dokumendihalduse korraldamist reguleerivatele õigusaktidele. Protokollile kirjutavad
alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll peab olema kättesaadav hiljemalt seitsmendal päeval koosoleku
toimumise päevast arvates. Protokoll avaldatakse muusikakooli veebilehel.
(9) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa direktor. Teised isikud võivad hoolekogu
koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.
(10) Hoolekogu liikme volituste tähtaeg on kolm aastat. Hoolekogu liiget on õigus igal ajal olenemata
põhjustest tagasi kutsuda.
(11) Kui hoolekogu liige ei osale kahel järjestikkusel koosolekul ilma sellest ette teatamata, on hoolekogu
esimehele õigusteha linnavalitsusele ettepanek hoolekogu liikme tagasikutsumiseks.
5. peatükk
Muusikakooli töötajad ja õppurid
§ 15. Koolitöötajad
(1) Koolitöötajad on muusikakooli direktor, õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad ning teised töötajad.
(2) Koolitöötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töötaja töölepingus ja
ametijuhendis.
(3) Muusikakooli töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus.
(4) Muusikakooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate kvalifikatsiooninõuded peavad vastama
pedagoogi tööks kehtestatud nõuetele ja erialasele kõrg- või keskeriharidusele.
(5) Muusikakooli töötajal on õigus:
1) saada tööks vajalikud vahendid ja tingimused;
2) saada vajalikke materjale erialase töö ettevalmistamiseks;
3) teha ettepanekuid koolielu paremaks korraldamiseks;
4) saada teavet kooli juhtimisest ja majanduselu korraldamisest.
(6) Muusikakooli töötaja on kohustatud:
1) täitma oma tööülesandeid täpselt, õigeaegselt ja kohusetundlikult;
2) heaperemehelikult hoidma koolile kuuluvat vara;
3) mitte avaldama talle tööalaselt teadaolevat informatsiooni, mis võib kahjustada muusikakooli ja kolmandate
isikute huve.
§ 16. Õppurite õigused ja kohustused
(1) Õppuril on õigus:
1) tutvuda enne muusikakooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekavade, põhimääruse ning
kodukorraga;
2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
3) osaleda valitud esindaja kaudu muusikakooli hoolekogu tegevuses;
4) lahkuda muusikakoolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides.
(2) Õppur on kohustatud:
1) järgima muusikakooli kodukorda;
2) hoidma muusikakooli vara;
6. peatükk
Muusikakooli vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve
§ 17. Muusikakooli vara
(1) Muusikakooli vara moodustavad Rakvere linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valitsemiseks antud
maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Muusikakooli vara on Rakvere linna omand.
Leht 6 / 6 Rakvere Muusikakooli põhimäärus
(2) Muusikakooli vara valitsemine toimub vastavalt Rakvere linnavara valitsemist reguleerivatele õigusaktidele.
§ 18. Kooli finantseerimine
(1) Muusikakooli finantseeritakse Rakvere linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.
(2) Muudest allikatest saadud vahendid on:
1) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
2) laekumised sihtfondidest;
3) projektid;
4) annetused;
5) osutatud tasulised teenused.
(3) Lapsevanema või õppuri poolt tasumisele kuuluva õppetasu kinnitab linnavolikogu.
(4) Muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata:
1) korraldada tasulisi seminare ja kursuseid;
2) koostada ja anda välja õppevara;
3) arendada kohaliku kultuurielu elavdamiseks kontserttegevust, esinedes õppurite ja õpetajatega nii oma
koolis kui mujal;
4) anda tasu eest kasutusse ruume ja õppevahendeid vastavalt Rakvere linnavara valitsemist reguleerivatele
õigusaktidele.
(5) Raamatupidamisarvestuse tagab Rakvere Linnavalitsus.
§ 19. Aruandlus ja järelevalve
(1) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning
tähtaegadel.
(2) Teenistuslikku järelevalvet muusikakooli tegevuse üle teeb linnavalitsus.
(3) Riiklikku järelevalvet muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teeb Haridus- ja Teadusministeerium.
7. peatükk
Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
§ 20. Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.
(2) Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.
(3) Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub pärast muusikakooli õppeperioodi lõppu.
(4) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse õppuritele, lastevanematele,
koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale teatavaks vähemalt neli kuud enne
muusikakooli õppeperioodi lõppu.
8. peatükk
Määruse kehtetuks tunnistamine
§ 21. Määruse kehtetuks tunnistamine
Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 28. novembri 2011. a määrus nr 19 „Rakvere Muusikakooli
põhimäärus“ (RT IV, 06.11.2014, 17).
Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees